Văn bản quy phạm pháp luật về E-Invoice

Năm NỘI DUNG
2005 LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ (SỐ 51/2005/QH11 NGÀY 29/11/2005)
2006 LUẬT CNTT (SỐ 67/2006/QH11 NGÀY 29/06/2006)
2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ TMĐT (SỐ 57/2006/NĐ-CP NGÀY 09/06/2006)
2007 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GDĐT VỀ CHỮ KÝ SỐ (SỐ 26/2007/NĐ-CP NGÀY 15/02/2007)
2010 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG, CUNG ỨNG DỊCH VỤ (SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14/05/2010)
2011 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ KHỞI TẠO, PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (SỐ 32 /2011/TT-BTC NGÀY 14/03/2011)
2014 NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH 51/2010/NĐ-CP (SỐ 39/2014/TT-BTC NGÀY 31/03/2014)
2015 Thông tư 26/2015/TT-BTC – Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
2915 Thông tư 37/2017/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài Chính.
2018 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ