Văn bản quy phạm pháp luật về Hóa đơn điện tử

 

Năm NỘI DUNG
2005 Luật giao dịch điện tử (Số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005)
2006 Luật Công Nghệ Thông Tin (Số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006)
2006 Nghị định về Thương Mại Điện Tử (Số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/06/2006)
2018 Nghị định 130/2018/NĐ-CP – Hướng dẫn Luật giao dịch điện tử về chữ ký số.
2010 Nghi định số 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14/05/2010 Quy định về Hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
2011 Thông tư Số 32 /2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 – Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng Hóa đơn điện tử.
2014 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010.
2014 Thông tư Số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014– Hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP.
2014 Thông tư 119/2014/TT-BTC ký ngày 25/08/2014

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

2015 Thông tư 26/2015/TT-BTC – Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
2917 Thông tư 37/2017/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài Chính.
2018 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ.